logo

RĪGAS VALDA AVOTIŅA PAMATSKOLA

flag

PRIVĀTUMA POLITIKA

Informējam, ka Rīgas Valda Avotiņa pamatskola (turpmāk - skola) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām un Fizisko personu datu apstrādes likumam.

Vispārīgā datu aizsardzības regula pieejama: adrese globālajā tīmeklī: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 1. Personas datu apstrādes pārzinis.

  Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas Valda Avotiņa pamatskola, juridiskā adrese: Salaspils iela 14, Rīga, LV-1057 , tel.: 67271125, e-pasts: rvapsac@riga.lv

 2. Personas datu aizsardzības speciālists.

  Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema ielā 28, Rīga, LV-1007, e-pasts: dac@riga.lv

 3. Kādas datu kategorijas apstrādā skola?

  Par skolēnu skola apstrādā šādas datu kategorijas:

  • identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati);

  • kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs);

  • izglītojamā raksturojošu informāciju, piemēram, tautība, valoda, dzimums, pārtikas nepanesamība, invaliditātes esamība u.c.;

  • informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu izglītojamā drošību un aizsardzību skolā, piem., tiesas spriedumi, bāriņtiesas lēmumi u.c.;

  • informācija par speciālās izglītības nepieciešamību;

  • informācija par izglītojamā veselības stāvokli;

  • informācija par uzvedību izglītības iestādē;

  • informācija par skolas apmeklējumiem, piemēram, apmeklēto nodarbību skaits, prombūtnes skaits;

  • informācija par iepriekšējām izglītības iestādēm, ja tādas ir bijušas;

  • informācija par sekmēm, piemēram, novērtējumi un sasniegumi.

  Par Jums kā bērna likumisko pārstāvi skola apstrādā šādas datu kategorijas:

  • likumiskā pārstāvja identificējošā informācija (vārds, uzvārds, personas kods);

  • kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs, e-pasta adrese).

  Par pedagogiem skola apstrādā šādas datu kategorijas:

  • pedagoga vārds, uzvārds, darba pieredze, slodze;

  • personas identificējoša informācija, kontaktinformācija, darba pieredze, cita informācija, kas norādīta personas CV un motivācijas vēstulē, personas dati, lai pārbaudītu pretendenta sniegtās informācijas patiesumu, kā arī lai izvērtētu personas atbilstību vakantajam amatam.

  Tiek veikti videonovērošanas sistēmas ieraksti par personām, kuras nokļuvušas videonovērošanas darbības zonā.

  Pastāvot atbilstošam tiesiskam pamatam, skola var apstrādāt arī citus personas datus, kurus persona pati paziņo skolai.

  Skola apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības un pienākumus, kā arī lai sazinātos ar Jums.

 4. Kādiem mērķiem skola apstrādā skolēna personas datus?

  Skola apstrādā skolēna personas datus datus šādiem mērķiem:

  • izglītības procesa organizēšanai;

  • dokumentu pārvaldības nodrošināšanai;

  • darba tiesisko attiecību nodibināšanai, uzturēšanai un izbeigšanai, apmācībai, apdrošināšanai;

  • citi personas datu apstrādes mērķi, tai skaitā informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, piemēram, iestādes mājaslapā;

  • videonovērošanas apstrādes nolūks - noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

 5. Kādi ir personas datu iegūšanas avoti?

  Skola personas datus iegūst dažādos veidos, bet visbiežāk no paša datu subjekta (likumiskā pārstāvja, izglītojamā, pedagoga, pretendenta u.c.), kad datu subjekts šos personas datus izpauž skolai, piemēram, lai tiktu veikta normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpilde.

  Skola personas datus var iegūt arī no valsts un pašvaldību iestādēm un valsts informācijas sistēmām un reģistriem (VIIS, VID, EDS, ELISS).

  Skola savu uzdevumu izpildei mēdz izmantot arī publiski pieejamo informāciju, kas atsevišķos gadījumos var saturēt personas datus.

  Skola personas datus iegūst veicot videonovērošanu skolas ēkā, un ēkas apkārtnē.

 6. Cik ilgi skola glabās skolēna datus?

  Informējam, ka skola glabā Jūsu bērna un Jūsu personas datus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Personas dati, kuru apstrāde nepieciešama skolas funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai, un kuri atrodas dokumentos ar arhīvisku vērtību un glabājami sabiedrības interesēs, tiek glabāti bez termiņa ierobežojuma un tiek nodoti Latvijas Valsts arhīvam pastāvīgai glabāšanai atbilstoši Arhīvu likuma regulējumam.

  Pārējie personas dati tiek glabāti:

  • kamēr dati ir vajadzīgi, lai izpildītu to ievākšanas mērķi;

  • kamēr nav beidzies spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais glabāšanas termiņš;

  • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana.

  Beidzoties kādam no iepriekš minētajiem termiņiem, visi dati, izņemot augstāk minētos, tiek dzēsti, atbilstoši noteiktajai kārtībai.

 7. Kādām trešajām personām skola nodos skolēna personas datus?

  Informējam, ka nepieciešamības gadījumā skola var nodot personas datus šādām valsts un pašvaldību institūcijām, tiesībsargājošām iestādēm, tiesu vai citām institūcijām:

  • Valsts izglītības informācijas sistēmai, kuras pārzinis ir Izglītības ministrija;

  • citas izglītības iestādes, ja skolēns izvēlas mācīties citā izglītības iestādē;

  • medicīnas iestādes vai ārstniecības personas, ja skolēnam rodas neatliekama vajadzība pēc medicīniskās palīdzības;

  • Rīgas pilsētas pašvaldības Izglītības, sporta un kultūras departamentam;

  • Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme";

  • bērnu tiesības aizsardzības iestādēm, ja to nosaka normatīvie akti;

  • apstrādātājiem, kuri nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tehniskā atbalsta nodrošināšanu;

  • informācijas sistēmas "E-klase" darbības nodrošināšana, kuras esošo un paredzamo datu saņēmēji ir izglītības iestādes noteiktie virslietotāji, pedagogi un datu apstrādātājs SIA "Skolvadības sistēmas";

  • bibliotēku informācijas sistēmai "BIS ALISE", kuras esošo un paredzamo datu saņēmējs ir izglītības iestādes bibliotekārs, Rīgas Centrālās bibliotēkas Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļa, datu apstrādātājs SIA "Tietoevry Latvia".

 8. Kādas ir Jūsu tiesības?

  Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu subjektam ir šādas tiesības savu personas datu apstrādē:

  • piekļuves tiesības – piekļūt Jūsu vai Jūsu bērna personas datiem, proti, lūgt skolai informāciju, kādus personas datus skola apstrādā par Jūsu bērnu vai Jums. Papildus tam Jums ir tiesības saņemt datu kopijas;

  • tiesības labot – ja par Jūsu bērnu vai Jums skola apstrādā nepareizus/neprecīzus/neaktuālus personas datus, lūgt skolai tos precizēt;

  • dzēšana – noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt dzēst savus vai Jūsu bērna personas datus, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu glabāšanu termiņu, bet skola nedzēsīs Jūsu bērna vai Jūsu personas datus, ja personas datu apstādi nosaka normatīvie akti;

  • tiesības ierobežot – Jums ir tiesības lūgt ierobežot personas datus noteiktos gadījumos, piemēram, ja norādat, ka skola apstrādā neprecīzus personas datus. Tādā gadījumā skola ierobežos personas datu apstrādi uz brīdi, kamēr pārbauda personas datu pareizību;

  • datu pārnesamība – Jums ir tiesība lūgt skolai nosūtīt tās rīcībā esošos personas datus citai iestādei elektroniski. Šo tiesību var realizēt, ja personas dati ir elektroniskā formā un tikai tad, ja dati ir sniegti ar Jūsu piekrišanu, uz līguma pamata, vai datu apstrāde tiek veikta automatizēti.

  Lai īstenotu augstāk minētās tiesības, personai ir jāiesniedz rakstveida iesniegumu skolai.

  • iesniegt sūdzību - ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese globālajā tīmeklī: https://www.dvi.gov.lv/lv).

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktora p.i. Gunta Maslovska.
Publicēts: 9.02.2023.
Atjaunināts: 9.02.2023.