2020./2021.mācību gada galvenais uzdevums.

Jēgpilna audzināšanas programmas un plānu lietošana, atbilstoša kompetenču pieejai, ieviešot digitālas sadarbības formas darbā ar izglītojamo vecākiem.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktore Irīda Jansone.
Publicēts: 18.09.2020.

2019./2020.mācību gada galvenais uzdevums.

Pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, veicinot skolēnu izpratni par vērtībām un pašaudzināšanas nozīmi personības izaugsmē, paplašināt iesaistīto pušu sadarbību pārmaiņu procesos.


Darba plāns 2018./2019. mācību gadam

Kas ir karjera?

KARJERA ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā.

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir veids kā palīdzēt izglītojamajiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas , lai pieņemtu apzinātus lēmumus, lai plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.

SKOLAS KARJERAS IZGLĪTĪBAS DARBA PADOME 2017./2018. māc.g.

 • D. EISAKA – direktores vietniece
 • A. ARBIDĀNE – izglītības metodiķe
 • A. SKULTE – karjeras darba organizators
 • I. DAMROZE - ZOMMERE – psiholoģe
 • S. BĒRZIŅA – klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja

 • 2017/18.mācību gadā diplomu par pamatskolas izglītību saņēma 28 izglītojamie.

  2016/17.mācību gadā diplomu par pamatskolas izglītību saņēma 30 izglītojamie. Mācības turpina 28 skolas absolventi.

 • Rīgas 3. arodvidusskola, Rīgas vakara ģimnāzija – 4
 • Rīgas Mākslas un mediju tehnikums – 1
 • Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola - 1
 • Ogres tehnikums – 1
 • Jelgavas tehnikums - 3
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" – 1
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola – 1
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" - 7
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas valsts tehnikums" - 3
 • Rīgas 5. internātpamatskola- attīstības centrs - 2
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "'Bulduru Dārzkopības vidusskola" - 1
 • Rīgas Stila un modes tehnikums- 2
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" - 1
 • Nemācās - 2