2017./2018.mācību gada galvenais uzdevums

1. Veicināt kompetenču pieeju mācību procesā, pilnveidojot pedagogu sadarbību un individuālo darbu ar izglītojamajiem.

2. Pilveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, aktualizējot pedagogu kompteneci pilsoniskās audzināšanas darbā, stiprināt audzēkņu valstiskās piederības sajūtu, rosinot pašorganizējošus procesus un veicinot dažāda līmeņa sadarbību.

3. Nodrošināt metodisku un pedagoģisku palīdzību Rīgas plānošanas reģiona teritorijā esošo izglītības iestāžu pedagogiem, organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus sadarbībā ar augstskolām, tai skaitā pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus un sniegt mācību pakalpojumus A programmu apguvei.

Pasākumi skolā

<